Tvari Lyderyste

Tvari lyderystė. Misija įmanoma?

Tai, kad tvari lyderystė ir darbuotojų ugdymas kritiškai svarbi ne tik organizacijos tikslų įgyvendinimui, bet ir organizacijos vystymuisi žinoma jau nuo seno. Vadovavimą ir lyderystę analizuojančių autorių požiūris keitėsi kartu su laiku aprėpiant vis daugiau sėkmingos lyderystės aspektų. Vieni jų teigė, kad vadovas tai išrinktasis, kurį likimas apdovanojo reikiamomis savybėmis. Kiti, kad žvelgiant į sėkmingą vadovavimą būtų neteisinga vertinti tik žmogiškąsias savybes. Šalia jų reikia atkreipti dėmesį ir veiklą kurioje veikia vadovas ar santykių su darbuotojais svarbą. Dar kiti, kad vadovavimo stiliaus pasirinkimas priklauso ne tik nuo darbuotojų charakteristikų, paties vadovo savybių, tačiau dar ir aplinkos veiksnių. Derėtų sutikti, kad į vadovavimo ir lyderystės sąvokas reikia žvelgti plačiau, siekiant atsakyti į klausimą „kaip suderinti organizacinio veikimo kompleksiškumą, aplinkos veiksnius ir žmonių tarpusavio sąveiką?“.

Tinkama pusiausvyra

Pasak Smith, P. A. C. ir Sharicz, C. (2011) organizacijos veikimo kompleksija vis didėja dėl sparčių pokyčių, susijusių su verslo aplinka. Globalizacija, senkantys ištekliai, aukštosios technologijos, finansiniai skandalai, bankrotai, katastrofos ir įvairių visuomenės grupių išorinis spaudimas vis labiau verčia įmones atsižvelgti į didėjantį verslo operacijų sudėtingumą siekiant atsparumo, ilgaamžiškumo ir tvarumo.

Būtent dėl to, kiekvienai organizacijai rekomenduoju klausti savęs „ką turime daryti, kad būtų pasiekta tinkama pusiausvyra tarp ekonominių, socialinių ir ekologinių tikslų siekiant geresnių įmonės finansinių rezultatų, atsparumo ir tvarumo“. Taip pat, labai svarbu aiškiai suvokti, kad verslo išgyvenimas ilgu laikotarpiu neįmanomas nesirūpinant organizacijoje dirbančiais žmonėmis, jų socialine, fizine aplinka. Ir, kad neįmanoma sukurti organizacinio atsparumo, ilgaamžiškumo ir tvarumo be lyderystės.

Tvari lyderystė

Pastaruoju metu, tiek organizacijų vadovai, tiek mokslinių tyrimų autoriai vis dažniau kalba apie tvarios lyderystės sąvoką. Ir ją nagrinėjant neretai pabrėžiamas humaniškas požiūris į vadovavimą, žmogiškųjų išteklių išsaugojimą bei puoselėjimą. Taip pat, kad tvarus vadovas turėtų skatinti ne tik rezultatų kūrimą, tačiau ir užtikrinti, kad tie rezultatai būtų kuriami nuolat.

Dėl to noriu pabrėžti, kad verslas turi išeiti iš savo interesų lauko ribų, kurdamas vertę globaliai aplinkai, kad būtų sukurta tinkama pusiausvyra tarp ekonominių, socialinių bei ekologinių tikslų. Tokiu būdu pasiekiant organizacinį atsparumą, tvarumą bei pelningumo augimą. Na, o norint spręsti šį kompleksinį uždavinį, kiekviena organizacija privalo vadovautis penkiomis tvaraus vadovavimo charakteristikomis.

Įvairovė

Remdamasis savo praktine patirtimi galiu pastebėti jog norint, kad organizacija išliktų ir klestėtų, ji turi gebėti kurti novatoriškus sprendimus ir siekti rezultatų kūrybiškais būdais. Taip pat, kad kūrybiškumas ypač svarbus organizacijoms siekiant prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos. Atsižvelgiant į didėjančią organizacijų veikimo kompleksiją ir poreikį spręsti kompleksines problemas gebėjimas sutelkti skirtingų patirčių darbuotojus yra didelis pranašumas. Tai padeda ne tik didinant organizacijos atsparumą, tačiau ir užtikrinant tvarius sprendimus.

Šiuo požiūriu, Avery G. C. ir Bergsteiner h. (2011) puikiai apibūdina vieną iš tvarios lyderystės požiūrių „kiekvienas yra svarbus“. Dėl to darau išvadą, kad norėdamas vystyti įvairovę ir novatoriškus sprendimus tvarus lyderis turi gebėti formuoti sutelktas komandas. Tokias, kuriose atsiskleistų panašūs ir tuo pačiu skirtingi žmonės, su vienas kitą papildančiais gebėjimais. Kurie būtų įsipareigoję bendrai paskirčiai bei atskaitingi vienas kitam ir kurių buvimas drauge būtų vaisingas bei pilnavertis.

Organizacinis teisingumas

Ši sąvoka vadybos srityje skaičiuoja apie pusę amžiaus. Ji svarbi užtikrinant darbuotojo suvokimą, ar organizacija, kurioje jis dirba, su juo elgiasi teisingai. Taip pat užtikrinant balansą tarp žmogaus suvokiamo indėlio į organizaciją ir gaunamos grąžos, kas didina darbuotojo pasitenkinimą ir gerovę. Ne kartą teko įsitikinti praktiškai, kad organizacinis teisingumas paskatina ne tik bendravimą ir bendradarbiavimą, bet ir yra svarbus siekiant išlaikyti organizacijos konkurencinį pranašumą.

Būtent organizacinis teisingumas gali padėti sukurti ilgalaikę veiklos kultūrą, nes šiuo atveju atsižvelgiama į darbuotojų indėlį, gerovę bei įsipareigojimo skatinimą. Aatvirumo politika, socialiai jautri komunikacija, skaidrumas kritinėse verslo srityse, problemų sprendime, sąžiningas sprendimų priėmimas bei procedūrinis skaidrumas padeda siekti teigiamo darbuotojų požiūrio į organizaciją bei skatinti jų lojalumą.

Tačiau organizacinio teisingumo įtvirtinimas organizacijoje, tai dar vienas kompleksinis uždavinys, kurio centre yra aukšti moraliniai standartai, atsakingas sprendimų priėmimas, visų žmonių interesų derinimas, socialinis teisingumas ir etiškas elgesys.

Darbuotojų ugdymas

Norint užtikrinti tinkamą organizacijos rezultatų ir darbuotojų potencialo sąveiką ypač svarbu nagrinėti darbuotojų ugdymo klausimus. Siekiant profesinių rezultatų svarbios visos šešios „Bloomo“ taksonomijos sritys, tokios kaip veikimas, grįstas žiniomis, veiklos suvokimu, praktiniu žinių taikymu, gebėjimu nuolatos analizuoti, vertinti bei kurti. Na o kalbant apie tvarią lyderystę dėmesys darbuotojų ugdymui yra vienas svarbiausių elementų. Kiek tenka susidurti, organizacijoms prieinamas visas pluoštas darbuotojų ugdymo priemonių, tokių kaip išoriniai ir vidiniai seminarai, kūrybinės dirbtuvės, ugdymas pasitelkiant kolegas, mentorių, įvairios savišvietos galimybės ar darbuotojų ugdymas užduočių pagalba. Tačiau nederėtų pamiršti, kad siekiant tvaraus ugdymo proceso į jį derėtų žvelgti kūrybiškai bei inovatyviai.

Orientacija į progresą

Norint, kad organizacijos rezultatai augtų nuosekliai svarbu subalansuoti trumpalaikes ir ilgalaikes strategines veiklos kryptis. Kiekvienai organizacijai pažįstamas šių krypčių nagrinėjimas skirtingomis perspektyvomis, tokiomis kaip kliento, finansinė ar procesų ir procedūrų perspektyva. Dar daugiau, viena šių perspektyvų sutelkia dėmesį į augimą ir progresą, be kurio būtų sunku įsivaizduoti sėkmingai veikiančią organizaciją ilgesnėje perspektyvoje. Anot tvarios lyderystės tyrinėtojų kritiškai svarbu pasirūpinti ne tik dabartiniais organizacijos rezultatais, bet ir gebėti atsakyti į klausimą „ką reikia padaryti ateityje, kad rezultatai pagerėtų. Tvarūs lyderiai yra tie, kurie ir sutelkia dėmesį į pažangą. Nors savo praktikoje, dirbdamas su klientais dažnai matau tendenciją veikti „gaisrų gesinimo“ principu, tai visiškai nesuderinama su orientacija į progresą. Kiekviena organizacija turi skirti laiko stabtelti ir susikoncentruoti į ateities scenarijų nagrinėjimą.

Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas

Norint suderinti organizacinio veikimo kompleksiškumą ir žmonių tarpusavio sąveiką būtina rūpintis žmogiškųjų išteklių išsaugojimu ir puoselėjimu. Darbuotojų gerovė, tai produktyvus darbas kompetentingų darbuotojų ir jų komandų gerai valdomoje organizacijoje, kai darbuotojai savo darbą suvokia kaip prasmingą, teikiantį pasitenkinimą bei padedantį jiems tvarkyti savo asmeninius gyvenimus. Kiekviena organizacija privalo atkreipti dėmesį, kad organizacijos darbuotojai yra ištekliai, kurie išsenka esant pernelyg dideliam jų išnaudojimui. Įdomu tai, kad nepriklausomai nuo daugybės mokslinių tyrimų, siekiančių nagrinėti žmogiškųjų poreikių ir darbo aplinkos sąsajas kartas nuo karto iš vadovo lūpų vis dar galime išgirsti „nesinešk namų į darbą, o darbo į namus“. Darbuotojų emocinė sveikata yra organizacijos turtas ir kad bet kokia sėkmė, pasiekta išsekinus darbuotojų energiją, nebus ilgalaikė. Taip pat, tai vienas svarbių veiksnių, įtakojančių darbuotojų kaitą. Tai paliudija ir organizacijos mikroklimato ar psichosocialinės rizikos veiksnių tyrimai. Dėl to tvarūs vadovai privalo daug dėmesio skirti darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo balansui.

Norint suderinti organizacijos atsparumą, tvarumą, finansinius rezultatus nebeužtenka į organizacijos iššūkius žvelgti siaura ir vienareikšme perspektyva. Kaip ir nebeužtenka tokio požiūrio ieškant ir įgyvendinant sprendimus. Norint užtikrinti tvarią organizacijos augimo perspektyvą reikia išeiti iš tradicinio suvokimo visose kritiškai svarbiose verslo srityse įskaitant ir lyderystę. Susisiekime info@academiadominorum.eu

Andrius

Scroll to Top