Sąlygos ir taisyklės

Prieš įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.academiadominorum.eu , prašome atidžiai perskaityti šias taisykles.

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS www.academiadominorum.eu NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir MB „Academiadominorum” (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, šalių atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.3. Internetinės parduotuvės „www.academiadominorum.eu“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų registracijos metu pateiktus jo duomenis šiose Taisyklėse numatytais tikslais.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje savo vardu suformuoja prekių krepšelį, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti” bei pats apmoka už prekes.

3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.3. MB „Academiadominorum” yra saugoma kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

4.2. Pardavėjas gali iš anksto neinformavęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą per elektroninę bankininkystę arba apmokėjimą banko pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. Pasirinkus apmokėjimą grynaisiais pinigais, prekių pristatymo metu ir iškilus neaiškumams dėl užsakymo, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju telefonu. Tokiu atveju Prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, ar kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve. Išskirtiniais atvejais gali būti panaikinta Pirkėjo registracija.

4.4. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.

4.5. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

4.8. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

5. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka

5.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos eurais su PVM.

5.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.

5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.

5.4. Prekės pristatymo mokesčio nėra, kadangi prekės yra virtualios.

5.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

5.5.1. Naudodamasis elektronine bankininkyste per savo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą;

6. Apsikeitimas informacija

6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Elektroninės parduotuvės www.academiadominorum.eu . Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Scroll to Top